วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ดร.บุญสิทธิ ไชยชนะ กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา  พร้อมบุคลากรร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561  และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

 อ่านเพิ่มเติม facebook. และ สำนักงานจังหวัดยะลา

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยขุมชนยะลา ครั้งที่ 7 พุทธศักราช 2561 ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 ห้องประชุมคณะกรรมการสภา   วิทยาลัยชุมชนยะลา โดย นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลาเป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา นายการิม รามันห์สิริวงค์ นายอาบีดีน มนูญทวี ดร.บุญสิทธิ ไชยชนะ กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา นายจรัส เรืองแก้ว กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา กรรมการโดยตำแหน่ง ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนยะลาเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.

       
          วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา,คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคลัสเตอร์กล้วยหินยะลา   จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และกำจัด โรคเหี่ยวของกล้วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเชื้อสาเหตุโรค การระบาดของโรค การป้องกันและการกำจัดโรคเหี่ยวของกล้วยแก่เกษตรกรพร้อมทั้งเพื่อให้เกษตรกรมีความสามารถจัดการและป้องกันกำจัดโรคเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อสาเหตโรคเหี่ยวของกล้วยในจังหวัดยะลา ครอบคลุม 8 อำเภอ ระหว่างวันที่ 24 -25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 วิทยาลัยชุมชนยะลา โดยมีนายอับดุลการิม รามันห์สิริวงศ์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้อำนวยการ และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้
 
 
 
อ่านเพิ่มเติม facebook.
 

      วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายพล เสาะสุวรรณ พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย "กิจกรรมแห่เทียนพรรษา" ประจำปี 2561 ณ วัดพรุทุ่งคอก (ทุ่งยอ) ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีวิทยาลัยชุมชนยะลาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา,สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา,วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา ,สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดยะลา , ชุมชนอุตสาหกรรมสามหมอ และโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา เข้าร่วมการแห่เทียนพรรษาในครั้งนี้ ซึ่งมียอดเงินบริจาคเป็นจำนวน 12,000 บาท

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.

 

            วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา 83 วัด ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเพณีเข้าพรรษา ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา โดยนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา และส่วนราชการภายในจังหวัด ร่วมในพิธี

อ่านเพิ่มเติม facebook.