วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาอนุปริญญามีจิตอาสา เพื่อพัฒนาบ้านเกิด ประจำปี 2563 โดยมีนางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ นางสาวชื่นชีวัน บุญทัน ครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยะลา นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาทั้ง 8 สาขาวิชา จำนวน 64 คน ข้าราชการครู พนักงานราชการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมในวันนี้จะแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาดังนี้ ช่วงเช้าเป็นการอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” และ “จิตอาสา 3 ประเภท” โดยได้รับเกียรติจาก นายอาสมิง มะแซ ครู คศ.1 วิทยาลัยชุมชนยะลา (ซึ่งได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 3/62 หลักสูตรการฝึกอบรมจิตอาสา 904) ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาวิทยาลัยชุมชนยะลา โดยให้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาทั้ง 8 สาขาวิชาทำความสะอาด พื้นที่บริเวณอาคารเรียนและบริเวณชุมชนใกล้เคียง เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับกับการเปิดเทอมใหม่วิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นบ้านเรา ปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสาธารณะอันเป็นลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา

อ่านเพิมเติม

 

 

 

 

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้นางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา และทีมงานวิทยาลัยชุมชนยะลาลงพื้นที่จัดกิจกรรมฝึกอบรมงานคหกรรมและศิลปหัตถกรรมชุมชน รุ่นที่ 4/2563 ในโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2563 โดยมีการสอนทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติและสีสังเคราะห์ ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ถึงเทคนิควิธีการทำผ้ามัดย้อมที่เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง และเรียนรู้สร้างสรรค์ลายผ้าด้วยตัวเอง อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ณ เกาะทวด หมู่ที่ 10 บ้านในหลง ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ผู้รับผิดชอบงานด้านแผน/งบประมาณ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ VDO Conference นำโดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชนทุกจังหวัด ร่วมประชุมเรื่องรับฟังความคิดเห็นแผนเเม่บทปี 65

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

📍ข่าวดีสำหรับน้องๆ ที่พลาดโอกาสในการสมัครเรียนรอบแรก.... วชช.ยะลา ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 เข้าเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2563 🔥🔥 โอกาสดีๆ ที่พลาดไม่ได้ !! 🔥🔥 ระหว่างวันที่ 16 - 26 มิถุนายน 2563 เท่านั้น !!! สมัครด้วยตนเองได้ที่วิทยาลัยชุมชนยะลา #รายละเอียดตามลิ้งด้านล่าง เอกสารประกาศรับสมัคร คลิกลิ้งด้านล่างครับhttps://drive.google.com/file/d/1xX2DCA6X8MDDvYkct39mJIQGrKABdbey/view?usp=sharing #ระเบียบการ คลิกลิ้งด้านล่างครับ https://drive.google.com/file/d/1NPSdQxA7saABjUrrbfH7iPMKSBAcx9GL/view?usp=sharing #ใบสมัคร คลิกลิ้งด้านล่างครับ https://drive.google.com/open?id=1KANOjC5A9dfdnEz5B2D3BfDre3ywc9uL ----- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 073-216-649 สำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาและข้าราชการครูวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมการประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนผู้สอนประจำวิทยาลัยชุมชนยะลาจำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อเข้าร่วมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้นที่ 9 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม