วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม 1 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 10/2562 โดยมีนายอับดุลการิม รามันห์สิริวงศ์ นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ นางภรณี เลื่องอรุณ นายอาบีดีน มนูญทวี นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์ นายจรัส เรืองแก้ว นางลักขณา ญาณภาพ นางสาววันเพ็ญ พงษ์สุวรรณศิริและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 10/2562 ในครั้งนี้

 

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นวิชาการตลาดดิจิตอล ของนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง ประเภท 2 ปี (ปวส/อนุปริญญา) โดยมี นายพิชิตพงศ์ แสวงกาญจน์ เป็นวิทยากร

อ่านเพิ่มเติม

 

 

วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 1 วิทยาลัยชุมชนยะลานายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 9/2562 โดยมีกรรมการสภาเข้าร่วมประชุม นายอับดุลการิม รามันห์สิริวงศ์ นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ นายจักรฤษณ์ ธัญญคุณากรสกุล นางภรณี เลื่องอรุณ นางสุนันทา เสรี นายอาบีดีน มนูญทวี นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์ นายจรัส เรืองแก้ว นางลักขณา ญาณภาพและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 9/2562 ในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม 

 

 

 

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 3 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ข้าราชการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมประชุมในเรื่องดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม 

 

 

ประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 7/2562

วันที่ 23 กันยายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาเป็นประธานในการประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุม 1 วิทยาลัยชุมชนยะลาโดยมี ผศ.วิจิตร ศรีสุวิทธารรท์ รองประธานอนุกรรมการ วิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางอัญชลี พงศ์เกษตร นางสาวสุวิมล อิสระธนาชัยกุล นายทะนงกิจ โชติมณี นางลักขณา ญาณภาพ อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผศ.สนธยา พลศรี เลขานุการอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา และนางสาวคณัสนันท์ บางพระ นักวิชาการศึกษาวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา และนายธีรศักดิ์ เพ็งมูซอ ครูค.ศ.1 วิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/yalacc/photos/?tab=album&album_id=2966974853526645