วิทยาลัยชุมชนยะลา ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 5/2563 โดยมีนายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะนางภรณี เลื่องอรุณ นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์ นายอาบีดีน มนูญทวี นายจักรกฤษณ์ ธัญญคุณากรสกุล นายจรัส เรืองแก้ว นางสุนันทา เสรี นางลักขณา ญาณภาพ นางสาววันเพ็ญ พงษ์สุวรรณ์ศิริและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 5/2563 ทั้งนี้วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้เตรียมความพร้อมก่อนการเข้าประชุมโดยทุกท่านต้องใช้เจลล้างมือแอลกอฮอล์ สวมใส่ "หน้ากากอนามัย" นั่งเว้นระยะห่างระหว่างการประชุม เพื่อป้องกัน "โควิด-19"

อ่านเพิ่มเติม

 

 

ประกาศรายงานตัวนักศึกษาใหม่วิทยาลัยชุมชนยะลา
เข้าเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 8-13 มิถุนายน 2563
รายงานตัว ณ ห้องโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา
โดยแบ่งเป็นสาขาวิชาดังนี้
วันที่ 8 มิถุนายน 2563
- ช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
- ช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วันที่ 9 มิถุนายน 2563
- ช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
- ช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
วันที่ 11-12 มิถุนายน 2563
-
ช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
- ช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
***ศูนย์เมืองและศูนย์เบตง***

วันที่ 13 มิถุนายน 2563
- ช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น. สาขาวิชาการจัดการ
- ช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

 
วันรายงานตัว
1. ให้ นศ. ทุกคนพาบัตรประจำตัวผู้สมัครมาด้วย ***ทุกคน***
2. ให้ นศ.แต่งกายชุดนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาในวันรายงานตัว
3. นศ.ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย –ไม่ใส่หน้ากากอนามัยไม่รับรายงานตัวนะคะ-

#วชช.ยะลาจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องแบบนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา ในวันที่ 1-5 มิถุนายน 2563 จำหน่าย ณ ห้องอำนวยการ (ในเวลาราชการ 08.00 - 16.30 น. )
อ่านเพิ่มเติมตามเอกสารแนบดังนี้

วันที่ 28 เมษายน 2563 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นตัวแทนวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมกับ สถาบันการเงินชุมชน กลุ่มออมทรัพย์บ้านคลองทราย972 และธ.ก.ส.สาขายะลา แจกข้าวสารอาหารแห้งให้แก่สมาชิกสถาบันการเงินและชาวบ้าน ผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อบรรเทาผู้ได้รับผลกระทบในช่วงโควิด-19 ในพื้นที่บ้านคลองทรายใน ตำบลยุโป, ตำบลตาเซะ และพื้นที่ใกล้เคียงในอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

1 . คลิป การเข้าใช้งาน Google Class Room สำหรับนักศึกษา 

 กดลิงค์ -> https://drive.google.com/file/d/1-Ibn8hh6XgHaM8OADNYAXNQXRXns7NCu/view?usp=sharing

2. การใช้ Hanouts Meet การเข้าชั้นเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษา

 

 

- คลิป การใช้ Hanout Meet สำหรับนักศึกษา (Android)

กดลิงค์ -> https://drive.google.com/file/d/1UVKFtldqwuUtB5puYQWHBPYEV7g4u0JJ/view?usp=sharing 

คลิป การใช้ Hanout Meet สำหรับนักศึกษา (IOS)

กดลิงค์ -> https://drive.google.com/file/d/1KoWQvE0oJwTYQo3QG33z3ItOFjV774X4/view?usp=sharing

 

 

 

📢ประกาศ📚
#รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงปีการศึกษา2563ประเภท2ปี

ตามที่วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้รับอนุมัติทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประเภทที่ 2 (ปวส./อนุปริญญาสายอาชีพชั้นสูง) จากสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลาได้ดำเนินการคัดกรองผู้รับทุนตามกระบวนการคัดกรองของสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วิทยาลัยชุมชนยะลาจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงปีการศึกษา 2563 ประเภท 2 ปี โดยมีจำนวนทั้งหมด 27 คน ตามแนบท้ายประกาศนี้