วันที่ 10 มีนาคม 2565 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมนำปิ่นโต และปัจจัย ทำบุญถวายพระในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ ประจำเดือนมีนาคม ณ วัดคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา
อ่านเพิ่มเติม

 

 

         วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมแนวทางการยกระดับสินค้าและบรรจุภัณฑ์สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สนยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมคณะทำงานวิทยาลัยชุมชนยะลา และประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คนเข้าร่วม
         ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวแบ่งเป็นสองช่วงช่วงเช้าประกอบด้วยการบรรยายแนวทางการยกระดับสินค้าและบรรจุภัณฑ์ แบ่งกลุ่มจำแนกตามประเภทสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการยกระดับ โดยมีคณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการกำกับแต่ละกลุ่ม ช่วงบ่ายประกอบด้วยการบรรยายการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า แต่ละกลุ่มนำเสนอแนวทางการยกระดับสินค้าและบรรจุภัณฑ์ และร่วมกันสรุปแนวทางการยกระดับเพื่อให้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีนางสาวชารียะห์ ยูโซะ นักวิชาการอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องวังแก้ว โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
         โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ และการมีงานทำให้แก่ประชาชนในจังหวัดยะลา สร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการของรัฐ ตามนโนบายของรัฐบาล ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มสร้างอาชีพ ตลอดจนพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนต่อไป
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาให้การต้อนรับ นายนำชัย กฤษณาสกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เยี่ยมชมห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนยะลา นำโดยนายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมคณะทำงาน ซึ่งปัจุบันวิทยาลัยชุมชนยะลา ได้พัฒนาห้องสมุดจากเดิมให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ตอบโจทย์ต่อความต้องการของคณาจารย์และนักศึกษา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทำให้เป็นอุปสรรคในการยืม-คืนหนังสือ วิทยาลัยชุมชนยะลาได้จัดทำห้องสมุดดิจิทัล ให้สามารถอ่านหนังสือได้ง่ายๆจากที่บ้าน โดยบริการให้อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ฉบับเต็มจากสำนักพิมพ์ต่างๆมากกว่า 1,000 เรื่อง โดยสามารถเข้าถึงได้ โดยวิธีการง่ายๆ เพียงแค่เข้าเว็บไซต์สำหรับยืมหนังสือ https://www.elibrarycub.com/page/ycc/ycc-ebook.html และดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CU-eBook Store เพื่อใช้ในการอ่าน ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ก็สามารถอ่านได้แล้ว และนี้คือ “ห้องสมุด” รูปแบบใหม่ ที่จะทำให้คณาจารย์และนักศึกษา เข้าถึงความรู้ได้โดยไม่ต้องเดินทางออกจากบ้านกันเลยทีเดียว

#เพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด
"วิทยาลัยชุมชนยะลา พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น" 

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายละเอียดของรายวิชาหลักสูตรอนุปริญญา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา ประจำงบประมาณ 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายนำชัย กฤษณาสกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมบรรยาย หัวข้อเรื่องการบริหารจัดการการศึกษาในรูปแบบของวิทยาลัยชุมชน นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา กล่าวรายงานพร้อมพบปะพูดคุย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้สอนประจำ ผู้สอนพิเศษและบุคลากร หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมจำนวน 70 คน
โดยกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อหลักสูตรอนุปริญญาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอน บรรยายโดยนางสาววิภาดา ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย สถาบันวิทยาลัยชุมชน ฝึกปฏิบัติ “การเขียนรายละเอียดของรายละเอียดวิชา หลักสูตรอนุปริญญา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อุดมศึกษา (มคอ.3และมคอ.5 )” พร้อมฝึกปฏิบัติการเขียนฯ บรรยายโดยนายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี และการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา บรรยายโดยนางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนยะลา
ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา และห้องประชุมแมนดาริน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

วันที่ 1 มีนาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมจิตอาสาแจกเครื่องอุปโภค/บริโภคในพื้นที่น้ำท่วม ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาอนุปริญญามีจิตอาสา เพื่อพัฒนาบ้านเรา ลงพื้นที่ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกคน นำโดยนางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาววันเพ็ญ พงษ์สุวรรณศิริ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา และนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน วิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวน 15 คน
อ่านเพิ่มเติม