วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง วิทยาลัยชุมชนยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ นายจักรกฤษณ์ ธัญญคุณากรสกุล นางภรณี เลื่องอรุณ นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์ นายอาบีดีน มนูญทวี นางสุนันทา เสรี นายจรัส เรืองแก้ว นางลักขณา ญาณภาพ นางสาววันเพ็ญ พงษ์สุวรรณ์ศิริและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 2/2563 ในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

 

 

วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาลัยชุมชนยะลา : กิจกรรมยกร่างหลักสูตรประกาศนียบัตร "หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ"
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาลัยชุมชนยะลา : กิจกรรมยกร่างหลักสูตรประกาศนียบัตร "หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ" พ.ศ.2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ นายธวัชชัย สุนทรนนท์ หัวหน้าสาขาสาธารณสุขชุมชน พร้อมด้วยนายพิษณุพงษ์ จิระโภคานนท์ ผอ.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ นางอัญชลี พงศ์เกษตร วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ นางอุไรวรรณ ศิริธรรมพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน) นางสมสกนธ์ ศิริมานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นางสาวลาปีป๊ะ หะยีเด นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นางเพ็นศรี มานันตพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม สำหรับการประชุมสัมมนายกร่างหลักสูตรประกาศนียบัตร "หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ" พ.ศ.2563 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักสูตรฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมเพื่อเตรียมพร้อมรับสังคมผู้สูงอายุ และดำเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุให้แก่ประชาชนที่สนใจต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

 

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยชุมชนยะลา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะแนวสัญจรหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2563 และทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง(กสศ.) รุ่นที่ 2 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาพร้อมทั้งคณะ ลงพื้นที่แนะแนว ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง2 จังหวัดยะลา เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจและตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ

อ่านเพิ่มเติม 

 

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายวรัญญู แก้วทอง หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะแนวทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง(กสศ.) รุ่นที่ 2 ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาในโครงการทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นทุนเรียนฟรี 2 ปี จำนวน 30 ทุน เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจและตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม

 

 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมนำปิ่นโต และปัจจัย ทำบุญถวายพระในวันพระ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ ณ วัดหลักห้า หมู่ที่ 2 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม