เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยคณะทำงานวิทยาลัยชุมชนยะลา จัดกิจกรรมสำรวจความต้องการของชุมชนในพื้นที่เป้าหมายตามกระบวนการศึกษาชุมชน (การค้นหาของดีชุมชน) ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนในพื้นที่ กลุ่มจักสาน กลุ่มตัดเย็บกระเป๋า และตัวแทนเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมให้ข้อมูล ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายนายฮาเซ็ง ตาแล ปลัดอำเภอเมืองยะลา และนายมะปอซี นิตา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.เปาะเส้ง  อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ร่วมหารือและสำรวจความต้องของชุมชนในพื้นที่ตำบลเปาะเส้ง เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมในครั้งต่อไป

 

ภาพประกอบเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

วันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 3/2565 โดยมีนายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายต่วนอับดุลเล๊าะ ดาโอ๊ะมารียอ นายพจน์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ นายจักรกฤษณ์ ธัญญคุณากรสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายจรัส เรืองแก้ว กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา นางสาวอารีย์ แสวงดี กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน นายเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธิ์ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายวิชาพร ชินประพัทธ์ กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี เลขานุการอนุกรรมการ นางลักขณา ญาณภาพ ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ และนางสาววันเพ็ญ พงษ์สุวรรณศิริ ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 3/2565 

ภาพเพิ่มเติม

 

 

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ตัวแทนบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาพเพิ่มเติม

 

 

 

วันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom)

 

 

 

วันที่ 31 มีนาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมการอบรมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การผลิตอาหารสัตว์ปีก เพื่อลดต้นทุน) ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายอิสมาแอล มะสาแม (ผู้รับผิดชอบโครงการ) คณะทำงาน และกลุ่มเป้าหมายผู้เปราะบางฯ เข้าร่วมจำนวน 35 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อเรื่อง ความเป็นมาและความสำคัญของไก่ไข่และขั้นตอนการเลี้ยงไก่ไข่ตามหลักวิชาการ , โภชนศาสตร์อาหารสัตว์ ช่วงบ่ายแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การผลิตอาหารสัตว์ปีกอย่างง่ายและการฟักไข่และการจัดการตู้ฟัก โดยอาจารย์สุวรรณา ทองดอนคำ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากรในการบรรยาย
สำหรับกิจกรรมในการอบรมครั้งนี้ดำเนินการขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ ความสำคัญของไก่ไข่และขั้นตอนการเลี้ยงไก่ไข่ตามหลักวิชาการ ตลอดจนหลักการผลิตอาหารสัตว์ปีก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปปรับใช้ได้จริงในชุมชน เพื่อลดต้นทุนในการผลิตอาหารสัตว์ปีก และเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนต่อไป 

ภาพเพิ่มเติม