วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา,คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคลัสเตอร์กล้วยหินยะลา   จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และกำจัด โรคเหี่ยวของกล้วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเชื้อสาเหตุโรค การระบาดของโรค การป้องกันและการกำจัดโรคเหี่ยวของกล้วยแก่เกษตรกรพร้อมทั้งเพื่อให้เกษตรกรมีความสามารถจัดการและป้องกันกำจัดโรคเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อสาเหตโรคเหี่ยวของกล้วยในจังหวัดยะลา ครอบคลุม 8 อำเภอ ระหว่างวันที่ 24 -25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 วิทยาลัยชุมชนยะลา โดยมีนายอับดุลการิม รามันห์สิริวงศ์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้อำนวยการ และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้
 
 
 
อ่านเพิ่มเติม facebook.
 

            วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา 83 วัด ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเพณีเข้าพรรษา ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา โดยนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา และส่วนราชการภายในจังหวัด ร่วมในพิธี

อ่านเพิ่มเติม facebook.

 

 

 

 

       วันที่  24 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดการประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2561 ณ.ห้องประชุม 1 วิทยาลัยชุมชนยะลา

 อ่านเพิ่มเติม facebook.

     วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดกิจกรรมพัฒนาวิทยาลัยชุมชนยะลา สถานที่เรียน อ.เมืองยะลา และสถานที่เรียน อ.เบตง จังหวัดยะลา ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาอนุปริญญา มีจิตอาสา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นบ้านเรา โดยเป็นความร่วมมือพัฒนาทำความสะอาดจากนักศึกษา ระดับอนุปริญญา ในทุกสาขาวิชา ให้มีจิตสาธารณะ ความเสียสละ ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
 
 
 

 
 
อ่านเพิ่มเติม facebook.
 

          วิทยาลัยชุมชนยะลา โดยนางสุภามาศ เพชรรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเเละส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้งานถ่ายทอดวิชาชีพสู่ชุมชนการฝึกอบรม "การสุขาภิบาลอาหาร" สำหรับผู้สัมผัสอาหารเเละผู้ประกอบการร้านค้าชุมชน รุ่นที่ 1/2561 ในระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2561 ณ.ชุมชนบ้านคลองทรายใน ต.ยุโป อ. เมืองยะลา จ.ยะลา ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพในเขตพฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายเเดนภาคใต้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลในงานบริการสำหรับผู้จำหน่ายอาหาร โภชนาการเเละความปลอดภัยทางอาหารพร้อมทั้งสาธิตการทดสอบโพลาร์ ในนำ้มันทอด

อ่านเพิ่มเติม facebook.