ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติ และมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนยะลา ปีการศึกษา2563

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

คลิกรายละเอียดเพิ่มเติมในเพจเฟสบุ๊ควิทยาลัยชุมชนยะลา

 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมแซฟไฟร์ 204 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และนายวรัญญู แก้วทอง หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการค้นหา คัดกรองความยากจน และคัดเลือกผู้รับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 2563 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

วิทยาลัยชุมชน  ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบัน 
ในวันที่ 3 – 23 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ  

โดยผู้สมัครสามารถยื่นและส่งใบสมัครฯ ได้ 3 ช่องทาง คือ

(1) สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือ

(2) ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง “สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300” พร้อมระบุมุมซองด้านล่างซ้ายว่า “การรับสมัครนายกสภาสถาบัน” หรือ

(3) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยแนบใบสมัครเป็น PDF File

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เช้าวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ทีมแนะแนว วิทยาลัยชุมชนยะลา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะแนวสัญจรหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนสตรีศาสนูปถัมภ์ โรงเรียนประทีปวิทยา และโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ในส่วนช่วงบ่าย ทีมแนะแนว และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะแนวการรับสมัครหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2563 และประชาสัมพันธ์การรับสมัคร โครงการเดิน-วิ่ง เพื่อทุนการศึกษา Ycc CHARITY RUN 2020 บริเวณหน้าสถานีรถไฟยะลาและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาวิทยากรและติดตามผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรบริการวิชาการด้านอาชีพและหลักสูตรพัฒนาอาชีพ : กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของวิทยากร ณ ห้อง 202 วิทยาลัยชุมชนยะลา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ รวมจำนวน 30 คน ได้แก่ วิทยากรผู้สอน กลุ่มผู้ผ่านการฝึกอบรม โดยมีการพัฒนาแนวความคิดด้านการตลาด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์จากหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนม ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก การนวดแผนไทย การตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย และการประยุกต์ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และแนวคิดของวิทยากรให้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามบริบทของวิทยาลัยชุมชนยะลา เพื่อทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการพัฒนาทักษะฝีมือ และสร้างผลิตภัณฑ์ให้เกิดความโดดเด่น พร้อมทั้งเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและตรงต่อบริบทพื้นที่ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิดและความต้องการร่วมกับผู้ผ่านการฝึกอบรม รวมถึงบุคลากรหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ ของวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้สามารถนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดกระบวนการฝึกอบรมในหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนได้ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม