วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมปาหนัน โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบเกียรติบัตรและเป็นประธานปิดโครงการสอนสนุก ปลุกความคิด เชื่อมชีวิตกับการเรียนรู้สู่การพัฒนาเด็กปฐมวัย ในกิจกรรมอบรมหลักสูตรการพัฒนาครู สู่การส่งเสริมทักษะสมอง Executive Functions (EF) สำหรับเด็กปฐมวัยจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะสมอง (EF) สามารถจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง สำหรับเด็กปฐมวัยและมีเจตคติที่ดีต่อการนำทักษะสมอง ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงานซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

อ่านเพิ่ม

วันที่ 1 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปีงบประมาณ 2563 ในกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา หัวข้อเรื่อง“เทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วม
ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยชุมชนให้มีความรู้ ความสามารถในด้านหลักการเขียนหนังสือราชการอย่างถูกต้องเพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน และเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปใช้ในการพัฒนางานของวิทยาลัยชุมชนต่อไป
โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2563

อ่านเพิ่ม

วันที่ 9 กันยายน 2563 ณ โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในชุมชนจังหวัดชายแดนใต้ ในกิจกรรมที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำเสนอผลงานการศึกษาพื้นที่ของนักศึกษา และเครือข่ายชุมชน โดยมีนางสาวสุนทรีพรรณ กำปั่นทอง ครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยะลา คณะกรรมการจากสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะอาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วม
สำหรับกิจกรรมภายในวันนี้เป็นกระบวนการกลุ่มโดยแบ่งกลุ่มตามตำบลที่นักศึกษาเลือกไว้เพื่อนำเสนอ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานการลงพื้นที่ชุมชน” และการบรรยายเรื่องผลการเรียนรู้ชุมชน โดยอาจารย์อุสมาน หวังสนิ วิทยากรจากสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่
โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติให้แก่ชุมชนอย่างสันติสุข พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมและการสร้างความสัมพันธ์อันดีที่จะนำไปสู่การสร้างสันติสุขต่อไป

อ่านเพิ่ม

 

วันที่ 7 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนตาดีกา (บ้านกูแบกือโระ) หมู่ 6 ตำบลจะก๊วะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นำนักศึกษาในโครงการค่ายผู้นำนักศึกษาและจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ลงพื้นที่โรงเรียนตาดีกา (บ้านกูแบกือโระ) เพื่ออาสาทาสีปรับปรุงพื้นที่อาคารเรียนและปรับปรุงทัศนียภาพภายในโรงเรียนให้สวยงานน่าอยู่ โดยได้รับความร่วมมือจากกองร้อยทหารพรานที่ 4109 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 8 ชุดสันติสุขที่ 302 ผู้ใหญ่บ้านและประชาชชนในพื้นที่หมู่ 6 บ้านกูแบกือโระเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

อ่านเพิ่ม

วันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศักดิเดชน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์วิทยพัฒนายะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ รองผู้อำนวการศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนยะลาและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 42 ปี

อ่านเพิ่ม