วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 3 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นายวรัญญู แก้วทอง ครูอัตราจ้าง ตัวแทนบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา และนักศึกษาให้การต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้นายวรัญญู แก้วทอง ครูอัตราจ้าง เข้าร่วมประชุมชี้แจ้งโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา2563 (รุ่นที่2) เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสการพัฒนาและศึกษาต่อในสายอาชีพชั้นสูง สร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาในการผลิตบุคลากรสายอาชีพเพื่อรับรองยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ณ ห้องแซฟไฟร์ 201 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

อ่านเพิ่มเติม 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาและตัวแทนบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมประชุมโครงการความร่วมมือในการจัดทำงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้สู่ความยั่งยืน ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อ่านเพิ่มเติม 

 

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลารับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี รศ.ดร.ประดิษฐ์ มีสุข ผศ.ประยูร ดำรงรักษ์ และอาจารย์ศจีมาศ พูลทรัพย์ เป็นคณะกรรมการ การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 15 - 18 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

รูปเพิ่มเติม 1
รูปเพิ่มเติม 2