วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ผู้อำนวยการพร้อมตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมสังเกตุการณ์การประชุมสภาประชาชนนครยะลา ครั้งที่ 12 โดยมีคุณกิตติ กิตติโชควัฒนา เป็นประธาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครยะลา พร้อมตัวแทนชุมชนและประชาชนเข้าร่วมการประชุมจำนวนมาก

   โดยในช่วงท้ายนายกเทศมนตรีนครยะลาตอบคำถามและข้อแนะนำในเวทีผ่านประธานสภาประชาชนนครยะลาจำนวน 49 ประเด็น สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในการร่วมบริหารท้องถิ่นให้ยังคงความเด่นของเมืองที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามโครงการอรุณเบิกฟ้าและความสะอาดตาม โครงการยะลาปลอดถังขยะ ที่ได้รับการยอมรับเสมอ พร้อมชี้ทิศทางอนาคตที่พลเมืองจะมีความเป็นเมืองมากขึ้นและส่งเสริมการสร้างคนดีที่หายากกว่าคนเก่งพร้อมจะขับเคลื่อนการพัฒนาระบบกล้องวงจรปิดการดูแลความปลอดภัยของเมืองเข้าสู่โครงการเมืองอัจฉริยะ SmartCity การบริหารจัดการตลาดในเมือง (รวมทั้งขอเข้าปรับปรุงตลาดรถไฟ) และรับฟังการสื่อสารจากระบบแอพพลิเคชั่น Line ถึงผู้บริหารได้โดยตรง การที่ประชาชนในท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีท้องถิ่นได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต้องมาจากกระบวนการบริหารงานภายในของเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเทศบาลโดยมีการวางแผน การดำเนินงานและมีการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ และเดินหน้ามุ่งสู่การเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนทีมกรรมการองค์การนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา ก็ไม่พลาดในเวทีการประชุมสภาประชาชนนครยะลา

      วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2561 ผู้อำนวยการ #วิทยาลัยชุมชนยะลาเเละคณะร่วมโครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า)เคลื่อนที่จังหวัดยะลา “โชว์ ช๊อป ชิม ช่วย” ณ โรงเรียนกาบังพิทยาคม อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม facebook.

        วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ (ระยะสั้น) ประจำปี 2561 หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี รุ่นที่3/2561 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา                                                         

อ่านเพิ่มเติม facebook.

 

     วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 นายจรัส เรืองแก้ว กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา สนับสนุนเงิน จำนวน 1,500 บาท ในการซ่อมแซมและปรับปรุงป้ายโครงเหล็กประชาสัมพันธ์ และได้รับการสนับสนุนเครื่องดื่มและร่วมซ่อมแซมจากกำนันอับดุลเล๊าะ เจ๊ะอาแซ กำนัน ตำบลห้วยกระทิง (ศิษย์เก่าวชช.ยะลา )พร้อมทั้งขอขอบคุณ นายอาแว ดาเละ สมาชิก อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ(ศิษย์เก่าวชช.ยะลา)ที่อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยเครือข่ายชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนยะลา ซ่อมแซมและทาสีป้ายให้ใหม่ ไฉไล ยืดอายุการใช้งาน ใน #อำเภอกรงปินัง #จังหวัดยะลา

   วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เทศบาลนครยะลา เชิญผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมรับฟังความเห็นจากเครือข่ายชุมชน เน้นการแลกเปลี่ยนปัญหาทุกข์และสุขของประชาชนใน เทศบาลนครยะลา ในการประชุมศูนย์ประสานงานเพื่อสวัสดิการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายสัญญา สุวรรรโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครยะลา เป็นประธานในที่ประชุมด้วยบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรและสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายชุมชน จัดประชุมกัน 3 เดือนต่อครั้ง ในเขตเทศบาลนครยะลา

   อ่านเพิ่มเติม facebook.