วันที่ 21 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเพชรพลอย โรงแรมยะลามายเฮาส์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเปิดโลกทัศน์สู่การเรียนรู้คู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในกิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาครู สู่การส่งเสริมทักษะสมอง Executive Functions (EF) สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีนางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวอรรัตน์ เจริญพรทิพย์ หัวหน้าหลักสูตรสาขาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนยะลา อาจารย์ คณะวิทยากร และนักศึกษาสาขาวิชาศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 จำนวน 80 คนเข้าร่วม
โดยภายในกิจกรรมประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ 4 หน่วย ดังนี้
1. ความหมาย ความสำคัญ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับทักษะสมอง (EF) คุณลักษณะและบทบาทของครูปฐมวัยที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะสมอง (EF)
2. รูปแบบการจัดประสบการณ์
3.สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสมอง (EF)
4.ประมวลความรู้การส่งเสริมทักษะสมอง (EF) สำหรับเด็กปฐมวัย
ทั้งนี้เพื่อหวังให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้ มีทักษะ และสามารถจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง (EF) สำหรับเด็กปฐมวัยได้จริงทั้งในการเรียนและการนำไปใช้ต่อยอดในการสอนได้ต่อไปในอนาคต
โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเพชรพลอย โรงแรมยะลามายเฮาส์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่ม

วันที่ 19 กันยายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 401 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับอาจารย์ โดยมีนางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นายสุริยา หนูหมาด นักวิชาการคอมพิวเตอร์วิทยาลัยชุมชนยะลา และอาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วม กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2563

อ่านเพิ่ม

 

📌กำหนดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562🎉
👩‍🎓นักศึกษาสามาตรวจสอบรายชื่อและรหัสที่นั่งได้ตามลิงค์ดังนี้👨‍🎓
📣https://drive.google.com/drive/folders/1FnwJsIertwrJgsZOk6jz-FeijprLnxRg?usp=sharing

👉🏻ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม🥳🥳🥳
📍รายงานตัวและฝึกซ้อม ในวันที่ 12 ก.ย. 63
📚เวลา 08.00น.-12.00น. ทุกสาขาวิชา 📌ยกเว้นสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
📚เวลา 13.00น.-15.00น. เฉพาะสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

 

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านโกตาบารู ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ ครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยะลาและนางสาวฮานีย๊ะ กะโด เจ้าหน้าที่งานถ่ายทอดวิชาการสู่ชุมชนวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในกิจกรรมบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ “KOTA PROMP” ประจำปีการศึกษา 2563 โดยในส่วนของวิทยาลัยชุมชนยะลาได้นำผลงานร่วมถึงผลิตภัณฑ์ไปจัดแสดงประกอบด้วย การทำกระถางจากขุยมะพร้าว ผ้าบาติกผลงานจากกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลโกตาบารู และแผนพับแหล่งท่องเที่ยวและของดีเมืองโกตาบารู โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกการลดคัดแยกขยะเพื่อนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการขยะภายในโรงเรียน ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียนต่อไป

อ่านเพิ่ม

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางสาวชื่นชีวัน บุญทัน ครูชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาและภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนตราดโดยมีนางสาววันเพ็ญ พงษ์สุวรรณศิริ ครู คศ.1 เจ้าหน้าที่บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา เจ้าหน้าที่บุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราดเข้าร่วม
           โดยได้รับเกียรติจากดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยโครงการดังกล่าววัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม

         ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2563 ณ บ้านแหลมมะขาม และบ้านน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราดและจังหวัดเพชรบุรี

อ่านเพิ่ม