วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ข้าราชการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมต้อนรับคณะผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปาเสมัส รัฐกลันตัน สหพันธรัฐมาเลเซีย รัฐกลันตัน เดินทางมาเยี่ยมวิทยาลัยชุมชนยะลาและร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือทางการศึกษา เพื่อพัฒนาวิทยาลัยชุมชนร่วมกัน รายละเอียดความร่วมมือจะร่วมตกลงกันอีกครึ่งหนึ่ง

อ่านเพิ่มเติม

 

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุม 1 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 11/2562 โดยมีน นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ นางภรณี เลื่องอรุณ นายอาบีดีน มนูญทวี นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์ นายจรัส เรืองแก้ว นางลักขณา ญาณภาพ นางสาววันเพ็ญ พงษ์สุวรรณศิริและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 11/2562 ในครั้งนี้
อ่านเพิ่มเติม

 

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมต้อนรับ ทีมงานรายการสารคดีคนไทยหัวใจเดียวกัน (ททบ 5) ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรวิทยาลัยชุมชนยะลา เพื่อเก็บบรรยากาศการเรียนการสอน ของวิทยาลัยชุมชนยะลา โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้นักศึกษาและชาวบ้านในชุมชนที่มาเรียนมีรายได้เสริม เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอด ให้เกิดรายได้ ต่อไปในอนาคต "วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น"
อ่านเพิ่มเติม

 

 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นายธวัชชัย สุนทรนนท์ ครูผู้ช่วยวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมโครงการเวทีติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมิติ สมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม จังหวัดยะลา
อ่านเพิ่มเติม

 

 

 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาเป็นประธานในการประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุม 1 วิทยาลัยชุมชนยะลาโดยมี ผศ.วิจิตร ศรีสุวิทธานนท์ รองประธานอนุกรรมการ วิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางอัญชลี พงศ์เกษตร นายทะนงกิจ โชติมณี นายดำรัส ชาตรีวงศ์ นางลักขณา ญาณภาพ อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผศ.สนธยา พลศรี เลขานุการอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวคณัสนันท์ บางพระ นักวิชาการศึกษาวิชาการ และนายธวัชชัย สุนทรนนท์ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม