วันที่ 21 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเพชรพลอย โรงแรมยะลามายเฮาส์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเปิดโลกทัศน์สู่การเรียนรู้คู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในกิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาครู สู่การส่งเสริมทักษะสมอง Executive Functions (EF) สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีนางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวอรรัตน์ เจริญพรทิพย์ หัวหน้าหลักสูตรสาขาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนยะลา อาจารย์ คณะวิทยากร และนักศึกษาสาขาวิชาศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 จำนวน 80 คนเข้าร่วม
โดยภายในกิจกรรมประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ 4 หน่วย ดังนี้
1. ความหมาย ความสำคัญ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับทักษะสมอง (EF) คุณลักษณะและบทบาทของครูปฐมวัยที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะสมอง (EF)
2. รูปแบบการจัดประสบการณ์
3.สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสมอง (EF)
4.ประมวลความรู้การส่งเสริมทักษะสมอง (EF) สำหรับเด็กปฐมวัย
ทั้งนี้เพื่อหวังให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้ มีทักษะ และสามารถจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง (EF) สำหรับเด็กปฐมวัยได้จริงทั้งในการเรียนและการนำไปใช้ต่อยอดในการสอนได้ต่อไปในอนาคต
โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเพชรพลอย โรงแรมยะลามายเฮาส์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

อ่านเพิ่มเติม

 

วันที่ 19 กันยายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 401 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับอาจารย์ โดยมีนางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นายสุริยา หนูหมาด นักวิชาการคอมพิวเตอร์วิทยาลัยชุมชนยะลา และอาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วม กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2563

อ่านเพิ่ม

 

วันที่ 21 กันยายน 2563 ณ ชุมชนบาโงตาแย ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นายวรัญญู แก้วทอง หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรจัดโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน ในกิจกรรมการจัดการความรู้การปลูกพืชหลังจากการทำนา โดยมีนางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ รองผู้อำนวการศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวฮานีย๊ะ กะโด เจ้าหน้าที่งานถ่ายทอดวิชาการสู่ชุมชนวิทยาลัยชุมชนยะลา และชาวบ้านชุมชนบาโงตาแย ตำบลโกตาบารูเข้าร่วม
ซึ่งภายในกิจกรรมนอกจากการบรรยายเสร็จสิ้นแล้ว ได้สอนการทำปุ๋ยหมักแบบแห้งและการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพรวมไปถึงขั้นตอนและเทคนิคในทำ เพื่อใช้ในการปลูกพืชหลังจากการทำนา

อ่านเพิ่ม

วันที่27 กันยายน2563 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมอบรมการเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีนางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา และนายสุริยา หนูหมาด นักวิชาการคอมพิวเตอร์วิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นผู้ดำเนินโครงการ

 

ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการเรียนออนไลน์

วันที่27 กันยายน2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กดลิ้งด้านล่างครับ

https://forms.gle/aaU3CFuKGx18iPfp8

 

 

วันที่ 22 กันยายน 2563 2563 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา นางภรณี เลื่องอรุณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 9/2563 โดยมีนายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ
นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์ นายอาบีดีน มนูญทวี นายจักรกฤษณ์ ธัญญคุณากรสกุล นายจรัส เรืองแก้ว นางลักขณา ญาณภาพ นางสาววันเพ็ญ พงษ์สุวรรณ์ศิริและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 9/2563

อ่านเพิ่ม