วชช.ยะลา ประกาศ เรื่อง ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ
โดยมีรายละเอียดตามแนบ

 

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา และทีมงานวิทยาลัยชุมชนยะลา ลงพื้นที่ ต.ลำพะยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา  จัดโครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ โดยกิจกรรมฝึกอบรมงานคหกรรมและศิลปหัตถกรรมชุมชน เพื่อสอนให้กับสมาชิกในชุมชนให้สามารถต่อยอดอาชีพเสริมรายได้ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยนางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ข้าราชการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมพิธีรดน้ำศพบิดาของนายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ณ วัดลำพะยา ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม

 

วันที่ 02 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลาได้นำนักศึกษาจำนวน 20 คนเข้าชมการแสดงกิจกรรมดนตรีสมานฉันท์ เทิดพระเกียรติ คอนเสิร์ต“12th YMO in Concert 2019 "เพราะเราคือพี่น้องกัน” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ดูเพิ่มเติม

 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลาได้จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปี 2563 (กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562) ณ ห้อง ประชุมชั้น 1 วิทยาลัยชุมชนยะลา
อ่านเพิ่มเติม