วันที่ 29 กันยายน 2563 ณ โรงแรมม่อนคำวิลเลจ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์การจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา การรายงานผลการปฏิบัติการ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การควบคุมภายในปีงบประมาณ 2563 และการจัดการแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วม
โดยการประชุมวางแผนกำหนดทิศทาง แนวทางการดำเนินงานในอนาคตขององค์กร
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพันธกิจและภารกิจให้สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ขององค์กร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 24 กันยายน 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายสำราญ รอดเพชร ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเบิกฟ้า วชช.ยะลา พหุวัฒนธรรม นำสันติสุข วิถีชีวิตชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา รองผู้อำนวยการสภาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา อนุกรรมการวิชาการ กรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา คณะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา คณาจารย์วิทยาลัยชุมชนยะลา นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมจำนวนมาก
นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา กล่าวว่าสืบเนื่องจากความก้าวหน้าและวิวัฒนาการ การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนยะลา ตลอดมา มหกรรมเบิกฟ้า วชช.ยะลา พหุวัฒนธรรม นำสันติสุข วิถีชีวิตชายแดนใต้ เป็นงานหนึ่งที่ตอบสนองสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะเป็นการนำผลการจัดการศึกษาทั้งหลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรพัฒนาทักษะ โดยการนำเสนอในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การแข่งขันทักษะ การแสดงบนเวที ซึ่งสิ่งที่นำมาเสนอผลงานในครั้งนี้เป็นผลผลิตจากนักศึกษา ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางอาชีพ โดยได้รับร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน กิจกรรมในครั้งนี้จัดว่าเป็นการแสดงศักยภาพในการพัฒนาการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาเป็นอย่างมาก
สำหรับการจัดงานเบิกฟ้า วชช.ยะลา พหุวัฒนธรรม นำสันติสุข วิถีชีวิตชายแดนใต้ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2563 โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแข่งขันทำอาหารคาว-หวาน
การแสดง “รำกริชรามันห์โบราณ” และ “รำตารีตูกัต” การแสดงแฟชั่นโชว์ “Three Southern Border Provinces Cultural of YCC Fashion Show” การประกวด Mr. & Miss Ycc. 2020 การแสดงดนตรีของนักศึกษา การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา การแสดงทำขนมพื้นบ้าน การแสดงนิทรรศการและผลงานนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา การสาธิตและการแสดงผลงานหลักสูตรพัฒนาอาชีพต่าง

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21 กันยายน 2563 ณ ชุมชนบาโงตาแย ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นายวรัญญู แก้วทอง หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรจัดโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน ในกิจกรรมการจัดการความรู้การปลูกพืชหลังจากการทำนา โดยมีนางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ รองผู้อำนวการศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวฮานีย๊ะ กะโด เจ้าหน้าที่งานถ่ายทอดวิชาการสู่ชุมชนวิทยาลัยชุมชนยะลา และชาวบ้านชุมชนบาโงตาแย ตำบลโกตาบารูเข้าร่วม
ซึ่งภายในกิจกรรมนอกจากการบรรยายเสร็จสิ้นแล้ว ได้สอนการทำปุ๋ยหมักแบบแห้งและการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพรวมไปถึงขั้นตอนและเทคนิคในทำ เพื่อใช้ในการปลูกพืชหลังจากการทำนา

อ่านเพิ่มเติม

 

วันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลาวิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(วิทยาเขตปัตตานี) ร่วมอบรมเผยแพร่ผลงานวิจัย การศึกษาความต้องการบริโภคไก่สายพันธุ์เบตงและการพัฒนาการผลิตไก่สายพันธุ์เบตงเชิงพานิชในรูปแบบการเลี้ยงปล่อยอิสระเพื่อศึกษาอัตราการเจริญเติบโตแลกเปลี่ยนอาหารและคุณภาพซากของไก่เบตง ปีงบประมาณ 2563

อ่านเพิ่ม

วันที่ 22 กันยายน 2563 2563 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา นางภรณี เลื่องอรุณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 9/2563 โดยมีนายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ
นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์ นายอาบีดีน มนูญทวี นายจักรกฤษณ์ ธัญญคุณากรสกุล นายจรัส เรืองแก้ว นางลักขณา ญาณภาพ นางสาววันเพ็ญ พงษ์สุวรรณ์ศิริและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 9/2563 

อ่านเพิ่ม