วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมถอดบทเรียนองค์ความรู้ผู้สูงอายุด้านอาชีพและส่งเสริมอาชีพ ภายใต้โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุวิถีโกตาบารู โดยมีนายธวัชชัย สุนทรนนท์ หัวหน้าสาขาสาธารณสุขชุมชนวิทยาลัยชุมชนยะลา (ผู้รับผิดชอบโครงการ) พร้อมด้วยนางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ รองผู้อำนวการศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนยะลา คณะทำงานวิทยาลัยชุมชนยะลา และประชาชนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
สำหรับกิจกรรมในการอบรมในครั้งนี้ดำเนินการขึ้นเพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพกายจิตอารมณ์สังคม สติปัญญา และคุณภาพชีวิตพร้อมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและส่งเสริมให้ตำบลโกตาบารูอำเภอรามันเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลโกตาบารูรวมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน ณ โรงแรมปาร์ควิวอำเภอเมือง จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ รองผู้อำนวการศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยคณะทำงานวิทยาลัยชุมชนยะลา จัดกิจกรรมการอบรมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การเพาะผักและการเลี้ยงปลาในกระชัง) ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีประชาชนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านตะโละมีแย ตำบลกาลอ อำเภอรามันจังหวัดยะลา อ่านเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประกัน คุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2564
ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา

อ่านเพิ่มเติม

 

 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 (ณ ห้องโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา) นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการต้นกล้าพันธุ์ใหม่ ตอนต้นแบบพันธุ์ดี โดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยนายมูฮัมหมัดนาเซร์ สูหลง นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลบุคคลต้นแบบดีเด่นตำบลเกาะจันด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน เป็นผู้ตัดสินการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงแชมป์ประเทศไทย และเป็นผู้ฝึกซ้อมกีฬาปันจักสีลัตชิง ให้แก่รุ่นน้องวิทยาลัยชุมชนยะลา จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท : คู่ปันจักลีลา ในการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 และการแข่งขันสิละสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานมหกรรมวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม สองทศวรรษ วิทยาลัยชุมชนภาคใต้  อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาปฐมนิเทศนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน ภายใต้โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมนักศึกษาระดับอนุปริญญาสู่ตลาดแรงงานภาคเรียนที่ 1/2565 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาพัฒนาชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และสาขาวิชาการจัดการทั่วไป เข้าร่วมจำนวน 264 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการพูดคุยชี้แจงรายละเอียดซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของตัวนักศึกษาก่อนออกไปฝึกประสบการณ์จริง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา 
อ่านเพิ่มเติม