ห่างกันสักพัก เว้นระยะห่าง 2 เมตร เพื่อลดความเสี่ยง
ยืน-นั่ง ห่างกัน/ไม่อยู่ในที่ชุมชน/รักษาความสะอาด
ด้วยความห่วงใย วิทยาลัยชุมชนยะลา 

#วิทยาลัยชุมชนยะลา #อยู่ห่างไว้ไม่แพร่เชื้อเพื่อทุกคน #ห่างกันสักพัก #เพราะรักถึงต้องห่าง #stop #covid19

 

วันที่ 2 เมษายน 2563 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ได้ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงานวิทยาลัยชุมชนยะลา โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาส่งบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย ผศ.ดร.ธนากร ปามุทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำทีมหัวงานและบุคลากรงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี บริการสังคมฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงานวิทยาลัยชุมชนยะลา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ตระหนักถึงความปลอดภัยของบุคลากรนักศึกษาและประชาชน ที่มาติดต่อประสานงานวิทยาลัยชุมชนยะลา จึงเห็นสำควรให้มีการทำความสะอาดสถานที่ บริเวณภายในและนอกอาคารสำนักงานมีความสะอาด พร้อมทั้งยังมีมาตรการการเฝ้าระวังและเตรียมการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการและบุคลากรสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อต่าง ๆ จากตนเองและคนรอบข้าง นอกจากนี้ยังจัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ของหน่วยงาน เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเบื้องต้น บริการสเปรย์ให้แต่ละกลุ่มทำความสะอาดฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อบริเวณโต๊ะทำงาน ห้องทำงาน โต๊ะประชุม เพิ่มความถี่ในการทำสะอาดของแม่บ้านด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณจุดที่ต้องสัมผัส เช่น ราวบันได ประตู เครื่องสแกนนิ้วมือและบริเวณอ่างล้างมือในห้องน้ำ ตลอดจนในห้องทำงานให้เปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศทั้งก่อนและหลังการทำงาน สร้างความรู้เกี่ยวกับโรคนี้ให้เจ้าหน้าที่บุคลากรและประชาชนทั่วไปรับทราบอย่างทั่วถึง

อ่านเพิ่ม

 

 

วันที่ 30 มีนาคม 2563  ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วย นางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม นางสุภามาศ เพชรรัตน์ นางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ นางสาวสุนทรีพรรณ กำปั่นทอง ครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยะลา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ VDO Conference คณะทำงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ครั้งที่ 1/2563

อ่านเพิ่ม

 

 

วันที่ 1 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ VDO Conference นำโดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชนทุกจังหวัด ประชุมวางแผนการจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนออนไลน์

อ่านเพิ่ม

 

 

COVID-19 อันตรายกว่าที่คิด!!!
โรคนี้ได้ถูกประกาศให้เป็น..
โรคติดต่อร้ายแรงอันดับที่ 14 ของไทย >o<
.
วันนี้วชช.ยะลาเรามีวิธีป้องกันตัวเองจากไวรัสมาบอกค่า💡
1. สวมหน้ากากอนามัย
2. ล้างมือบ่อยๆ พกเจลล้างมือ
3. งดเข้าร่วมกิจกรรมหากมีอาการป่วย
4. ถ้ารู้สึกว่าป่วย ให้พบแพทย์ทันที
5. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วย และชุมชนแออัด