เมื่อวันที่ 10 – 11 กันยายน  2565  วิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัย

ชุมชนภาคใต้ “บานอเกมส์” ณ  สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส สนามกีฬากลาง  อบจ.นราธิวาส และสนามกีฬาสวนนราเปี่ยมสุข  อ.เมืองนราธิวาส  จ.นราธิวาส  ในโอกาสนี้วิทยาลัยชุมชนยะลาได้ส่งตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากิจกรรมการแข่งขันกีฬานักศึกษา 7 วิทยาลัยชุมชนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย นักศึกษา รู้รักสามัคคี  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเพื่อสร้างเครือข่ายในการทำกิจกรรมร่วมกันกับวิทยาลัยอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม

กิจกรรมฯ ในครั้งนี้ประกอบด้วย การแข่งขันกีฬารวม 10 รายการ กีฬาฟุตบอลชาย กีฬาฟุตบอล

หญ้าเทียม กีฬาวอลเลย์บอลชาย กีฬาวอลเลย์บอลหญิง กีฬาเซปักตะกร้อชาย กีฬาเปตอง กีฬาแชร์บอลหญิง กรีฑาชาย-หญิง  การแข่งขัน E-Sport และกีฬาพื้นบ้าน โดยมีวิทยาลัยชุมชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้  คือ วิทยาลัยชุมชนพังงา วิทยาลัยชุมชนระนองวิทยาลัยชุมชนสตูล  วิทยาลัยชุมชนสงขลา  วิทยาลัยชุมชนยะลา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

                   จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ วิทยาลัยชุมชนยะลา 7 จังหวัดภาคใต้ วิทยาลัยชุมชนยะลา สรุปการแข่งขันกีฬา โดยสามารถจำแนกประเภทได้ดังนี้

กีฬาฟุตบอลชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 กีฬาฟุตซอล  (ฟุตบอลหญ้าเทียม) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 กีฬาวอลเลย์บอลหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 กีฬาเซปักตะกร้อชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ เปตองหญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาแชร์บอลหญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในส่วนของกีฬาพื้นบ้าน ชักเยอร์ เหรียญทองแดง วิ่งกระสอบ เหรียญทอง กรีฑาชาย แบ่งระยะทางการวิ่ง ได้ดังนี้ วิ่ง  100  ม.  เหรียญทอง วิ่ง  200  ม.  เหรียญทองแดง วิ่ง 4 x 100 ม.  เหรียญทอง วิ่ง 4 x 200 ม. เหรียญทองแดง วิ่ง 4 x 400 ม.  เหรียญเงิน
กรีฑาหญิง วิ่ง 100  ม.เหรียญเงิน วิ่ง  200  ม. เหรียญเงิน วิ่ง  400  ม.  ได้รับเหรียญทอง วิ่ง 4 x 100 ม.      เหรียญทอง วิ่ง 4 x 200 ม.     และเหรียญทอง วิ่ง 4 x 400  ม.    เหรียญทอง

สรุปรางวัลการแข่งขันกีฬาฯ ทั้งหมดได้ดังนี้                   
ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน  4 รายการ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จำนวน 3 รายการ
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จำนวน  2 รายการ

ภาพเพิ่มเติม1

ภาพเพิ่มเติม2

 

 

 

 

 

 

วันที่ 28 กันยายน 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์การจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) การรายงานผลการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ความเสี่ยง การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และบรรยายพิเศษ เรื่อง “กรอบทิศทางการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนยะลา” โดยมีผศ.สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วม ณ โรงแรมลากูน่าแกรนด์ แอนด์สปาสงขลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
ภายในการอบรมประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติ “การทบทวนแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์การจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ได้แก่ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง บรรยายโดยผศ.ประยูร ดำรงรักษ์
การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามพันธกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 บรรยายโดยนางสาวสุนทรีพรรณ กำปั่นทอง ครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยะลา

โดยการประชุมวางแผนกำหนดทิศทาง แนวทางการดำเนินงานในอนาคตขององค์กรเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพันธกิจและ
ภารกิจให้สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ขององค์กร

ภาพเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

วันที่ 15 กันยายน 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการจัดการชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงข

 

 

 

 

องชุมชน โดยมีนางสาวสุนทรีพรรณ กำปั่นทอง ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยชุมชนยะลา กล่าวรายงาน อาจารย์สามารถ สาและ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น และผู้นำชุมชนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายของโครงการ จำนวน 40 คน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมโลกเหลืองวิทยาลัยชุมชนยะลา
จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนร่วมกันเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผู้นำชุมชนในพื้นที่ สู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน และเป็นผู้มีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และเสียสละเพื่อส่วนรวม
ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ซูลฟีกอร์ มาโซ และ ดร.ยุทธนา กาเด็ม อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากรในการบรรยาย

อ่านเพิ่มเติม


วันที่ 29 กันยายน 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา กิจกรรมศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และเจ้าหน้าที่บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2565 – 1 ตุลาคม 2565 ณ จังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่
โดยภายในกิจกรรมประกอบด้วยการศึกษาดูงานร้านกวนนิโตพาทิสเซอรี (Kuanito patisserie) ณ ต.นาโยง อ.เมือง จ.ตรัง เรียนรู้วิธีการจัดจานอาหารคาวหวาน เพื่อสร้างจุดเด่นให้แก่สินค้า สร้างความน่าสนใจ ดึงดูดผู้บริโภค แนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสร้างรายได้แก่ชุมชน และแนวทางการบริหารจัดการร้านให้อยู่รอดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด โดยมีนายมงคล คงบัน เป็นวิทยากรในครั้งนี้
และศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนบ้านนาตีน ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ เรียนรู้วิถีชุมชน โดยมีนายบัญชา แขวงหลี ประธานกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนบ้านนาตีน เป็นวิทยากร
จากกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพในการปฏิบัติงานต่อไป
 
 
 
 
 

วันที่ 15 กันยายน 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (การปลูกพืชเศรษฐกิจในโรงเรือนอัจฉริยะ) ภายใต้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนยะลา โดยนายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยนางสาวหนึ่งฤทัย จิตคงสง ครูผู้ช่วย ข้าราชการครู และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (การปลูกพืชเศรษฐกิจในโรงเรือนอัจฉริยะ) โดยมีดร.นิราณี บือราเฮง อาจารย์ประจำหลักสูตรสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายวรัญญู แก้วทอง อาจารย์ประจำหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และนายภูริเดช หอมจันทร์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง วิทยาลัยชุมชนยะลา
อ่านเพิ่มเติม